(no subject)

Thursday, March 13th, 2014 01:58 pm
svitlyk: (Default)
[personal profile] svitlyk
Звалюють з ніг безкінечні потоки брехні, абсурду і злоби, і ще більше потрясає те, що тисячі, мільйони людей вірять в цю брехню, навіть не намагаючись увімкнути здоровий глузд і елементарну людяність.
Бо ти посмів протистояти злу, не захотів більше впрягатися в ярмо, посмів любити свою країну, посмів заявити, що ти Є! І за це тебе треба знищити.
І воно все поширюється, переливається всіма можливими і неможливими барвами, обростає гидкими деталями, а ти не можеш дати тому ради. Бо що можна цьому протиставити - тільки правду, а коли вона тоне в цьому брудному і липкому потоці, ти лишаєшся беззбройним, бо іншої правди в тебе нема...
________________

Сбивают с ног бесконечные потоки лжи, абсурда и злобы, и еще больше потрясает то, что тысячи, миллионы людей верят в эту ложь, даже не пытаясь включить здравый смысл и элементарную человечность.
Ведь ты посмел противостоять злу, не захотел больше впрягаться в ярмо, посмел любить свою страну, посмел заявить, что ты ЕСТЬ! И за это тебя нужно уничтожить.
И оно все ширится, переливается всеми возможными и невозможными красками, обрастает мерзкими деталями, а ты не можешь с этим справиться. Ведь что можно этому противопоставить - только правду, а когда она тонет в этом грязном и липком потоке, ты остаешься безоружным, потому что другой правды у тебя нет...


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2014

S M T W T F S
   12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Expand Cut Tags

No cut tags